අපෙන් ඔබගේ ආයතනයට...
බෙරෙන්ඩිනා සංවර්ධන සේවයේ රැකියා මධ්‍යස්ථානයත් සමග ගිවිසුමකට එළඹෙන ඔබට ඔබ ආයතනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන පරිදි පහත සේවාවන් ලබාගත හැකිය.
 • ඔබගේ බඳවාගැනීමේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි අඛණ්ඩව සුදුසු සේවකයින් සැපයීම.
 • පුහුණු නුපුහුණු රැකියා අපේක්‍ෂිතයන් ආයතනයන් සමග සම්බන්ධ කිරීම.
 • දිගුකාලිනව සහ කෙටිකාලිනව පුහුණු නුපුහුණු සේවකයන් සැපයිම.
 • රැකියා අපේක්‍ෂිතයකුට ස්ථිර ලෙස රැකියාවක් ලබා දිය හැකි බවට යම් ආයතනයකට වගකීමක් ගත හැකිනම් එම තෝරාගත් අපේක්‍ෂිතයාට ආයතනය සමග ගිවිසගත් පරිදි බෙරෙන්ඩිනා රැකියා මධ්‍යස්ථානය මගින් වෘත්තීය පුහුණුවක් වෙත යොමු කර හෝ ආයතනගත පුහුණුවකට යොමු කර (OJT) එම රැකියා අවස්ථාව ලබා දීම.
 • රැකියා අපේක්‍ෂිතයින් හට වෘත්තීය පුහුණු , නායකත්ව සහ පෞරුෂත්ව පුහුණු වැඩසටහන් මගින් සිය වෘත්තිමය හැකියාවන් වර්ධනය කරගැනීමට අවස්ථාව ලබා දිම.
අපගේ කොටස්කරුවන්
බෙරෙන්ඩිනා රැකියා මධ්‍යස්ථානය ආවරණය කරන ක්ෂේත‍්‍රයන්
 • නිෂ්පාදන අංශය
 • කළමණාකරණ/පරිපාලන/ගිණුම්/මූල්‍ය බැංකු අංශයන් /මුදල් අයකැමි
 • පුහුණු /අර්ධ පුහුණු හා නුපුහුණු සේවක බඳවාගැනීම්.(කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන)
 • වායු සමීකරණ/ශීතකරණ/ඉංජිනේරු හා කාර්මික අංශයන්
 • පාරිභෝගික සේවා /සමාජ සබඳතා
 • නිෂ්පාදන හා ඇගලුම් අංශයන්
 • පරිගණක පද්ධති විශ්ලේෂණය.
 • හෝටල්/ කේටරින් /බේකරි /අංශයන්
 • රෝහල් හා වෛද්‍ය අංශයන්
 • වෙල්ඩින්/ සවිකිරීම්/ පෙදරේරු /ජලනල කාර්මික /විදුලි කාර්මික අංශයන්
 • කෘෂිකාර්මික අංශය
 • මෝටර් රථ කාර්මික අංශය
 • ආරක්‍ෂක අංශය
 • කර්මාන්ත සේවකයින්(ගැහැණු/පිරිමි)
සහ අනෙකුත් ක්‍ෂේත‍්‍රයන්ට අදාළ රැකියා...
If interested please register your company with us by providing following information’s.

Fill following details (Please fill in the English)

Company Name*
Address*
Web Site (URL)
Key Contact Person*
Contact No.*
E-mail Address
Your Requirements*
 
*Required Fields
Home . About Us . Jobs . Employer . Vocational Training . Photo Gallery . Contact Us
Copyrights © 2011 Berendina Development Services. All Rights Reserved.